Vedtægter

Revideret 23-11-2022

Vedtægter for lokal grundejerforening for byggefelt 7.

§ 1

Grundejerforeningens navn er Slesvigvej.

§ 2

Grundejerforeningens formål er at varetage nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme.

Grundejerforeningen skal i overensstemmelse med lokalplan J. 780214 forestå drift og vedligeholdelse af de til byggefeltet hørende friarealer og evt. kommende fællesanlæg, i hvilken forbindelse bemærkes, at byggefeltets friarealer af Sønderborg kommune vederlagsfrit forventes overdraget til grundejerforeningen.

Grundejerforeningen kan endvidere efter forudgående bemyndigelse fra Sønderborg byråd træffe beslutning om mindre betydende lempelser fra § 9 i lokalplan nr. J. 780214. Grundejerforeningens evt. beslutninger i den anledning vil i medfør af kommunalplanlovens § 48, stk. 3, kunne indbringes for Sønderborg byråd.

§ 3

Ejer af ejendomme, der er omfattet af Sønderborg kommunes lokalplan nr. J. 780214 og som indenfor denne lokalplan er beliggende i byggefelt 7, er forpligtet til at være medlem af foreningen. Ejere af ejendomme før lokalplanens ikrafttræden eksisterende bebyggelse i området er berettiget til at tilslutte sig grundejerforeningen.

§ 4

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der er nødvendige til at varetage de i § 2 nævnte formål, herunder til at fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmer skal betale bidrag. Grundejerforeningen må dog ikke optage lån.

§ 5

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han/hun fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.

Den nye ejer af grund indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for restancer overfor foreningen indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og har overtaget forpligtigelserne.

Såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtiget til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer.

Såfremt flere i fællesskab ejer en grund er disse forpligtet til skriftlig til foreningens formand at erklære, hvilken person der repræsenterer grunden i foreningen.

§ 6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til 3. mand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

I henhold til foreningen hæfter medlemmer pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Ved foreningens oprettelse betaler hvert medlem for hver grund han/hun ejer et indskud på kr. 100, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Ved senere salg af grunde skal der ikke betales indskud.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund han/hun ejer et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales forud den 1. Marts, første gang den 1. Marts 2023. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan beløbet inddrages af retslig vej. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af restanten, der endvidere skal betale et administrationsbidrag til foreningen for restancen på 200,- kr.

Er restancen ikke betalt senest 8 dage før generalforsamlingen fortabes ret til deltage i denne generalforsamling såvel som valgbarhed.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles medlemmerne samtidig med indkaldelsen. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar før generalforsamlingen.

For hver generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontigent.
 6. Valg af formand for bestyrelsen.
 7. Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af to revisorer.
 10. Valg af to revisorsuppleanter.
 11. Eventuelt.

Forslag der behandles under eventuelt kan ikke sættes under afstemning.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer stiller krav herom. Når en sådan begæring indgives til bestyrelsen skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9

Generalforsamlingen vælger dirigent, der på generalforsamlingens vegne afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemmer i forhold til mere end en fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 10

Til vedtagelse på en generalforsamling er beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administration nødvendige og påligning af yderligere indskud fra medlemmer, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelse om, at medlemmer ikke hæfter solidarisk overfor 3. mand kan kun ændres ved enstemmighed fra samtlige medlemmer.

§ 11

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, formand, næstformand og kasserer, der alle vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelse og suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt, bliver mindre and 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

§ 12

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer.

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres protokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes overfor 3. mand af formanden eller næstformanden i forbindelse med kassereren.

§ 13

De på generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af disse, være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelserne til generalforsamling.

§ 14

Foreningens opløsning kan kun finde sted, efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler, dvs. med 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslaget skal indeholde bestemmelser om foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Sønderborg kommune.

§ 15

Grundejerforeningen er forpligtiget til, at være repræsenteret i den overordnede grundejerforening for hele Dybbøl-området, jfr. lokalplan nr. J. 780214, § 11.

§ 16

Nærværende vedtægters gyldighed er betinget af, at de godkendes af Sønderborg kommune.